Free deliveries on orders over 200 NIS

חדר בנות

חדר ילדים משותף לאחים ולאחיות הוא מאפיין בולט במשפחה היהודית.

הערכה של חדר הילדים משמשת בסיס למשחק דמיון פורה, הנשען על עולמו המוכר והקרוב של הילד.